Kişisel Veriler Politikası

Kişisel Veriler Politikası

Umut Öncül Akademi Elektronik Ticaret ve Yayıncılık Ltd. Şti(Umut Öncül Akademi olarak anılacaktır), Umut Öncül Akademi olarak mevcut kanunlar ve evrensel değerler çerçevesinde kişisel verilerinizin güvenliğini mümkün olan en üst düzeyde önemsiyoruz. Bu çerçevede, Umut Öncül Akademi olarak çalışanlarımız, müşterilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, iş ortaklarımız da dahil olmak üzere ilişkili tüm kişilere ait her türlü kişisel verinin işlenmesi hususunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) göre sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVKK kapsamında kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Başka bir deyişle kişisel veri, sizi diğer kişilerden ayırt etmemize yarayan her türlü bilgi anlamına gelmektedir.

2. Kişisel Verilerinizi Nasıl İşliyoruz?

Kişisel verilerinizin işlenmesi, KVKK da açıklandığı üzere tamamen veya kısmen, otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem anlamına gelmektedir. Kişisel verileriniz; şirketimizi ve/veya İnternet sitelerimizi ziyaret ettiğinizde, çağrı merkezimizi aradığınızda, mobil uygulamalarımızı kullandığınızda, Umut Öncül Akademi nin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda işlenebilecektir. Veri işleme faaliyeti sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlarda gerçekleştirilebilir. Hangi ortamda olursa olsun tüm veri işleme faaliyetleri yalnızca aşağıda belirtilen amaçlarla gerçekleşmektedir.

3. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Kişisel verileriniz, Umut Öncül Akademi tarafından size sunulan hizmet ve gerçekleştirilen faaliyetlere göre farklılık göstermekle birlikte KVKK da belirtilen anlam ve kapsamda; Umut Öncül Akademi tarafından sizlere sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi, geliştirilmesi ve/veya mükemmelleştirilmesi amacıyla Umut Öncül Akademi nin ilgili birimleri ile paylaşılmakta; yine bu çerçevede kişiselleştirme, beklentiler, kullanım alışkanlıkları, beğeniler ve ihtiyaçlar çerçevesinde profil oluşturma, yeni hizmet kollarının geliştirilmesi, güvenliğin ve denetimin sağlanması, müşteri değerlendirme ve şikayet süreçlerinin yönetimi, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi, uyum süreçleri, insan kaynakları süreçleri ve benzeri hizmetlerin hayata geçirilebilmesi amacıyla KVKK’nın 4, 5 ve 6. maddeleri çerçevesinde işlenmektedir. İşlenen kişisel verileriniz, yine yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtildiği şekilde yurt içine ve yurt dışına ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi hâlinde ve yine kanunlar çerçevesinde ilgili kurumlara aktarılabilecektir.

4. Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK uyarınca sahip olduğunuz hakları kullanabilmek için ilgili talebinizi belirtip iletisim@umutonculakademi.com adresinden tarafımıza ulaşarak kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve
(e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, h) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
Talebiniz ile ilgili olarak Umut Öncül Akademi sizden teyit amaçlı bilgiler talep edebilecektir.Bunun amacı kişisel veri sahibinin gerçekten kim olduğunu anlamak, bilgileri yalnızca doğru kişiyle paylaşmak adına tam olarak emin olabilmektir. Öte yandan işlenen kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi hâlinde düzeltilmesini ilgili online eğitim İnternet sitelerimizin “Bilgilerim” bölümünden hesabınıza erişerek gerekli değişiklik, güncelleme ve silme işlemlerini yapabilirsiniz. Hesabınızı bu yoldan silmeniz hâlinde Umut Öncül Akademi nin KVKK’ya uygun olarak işlediği kişisel verilerinizi, ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen süreler boyunca saklamasına ilişkin yükümlülükleri ile ilgili hakları saklıdır. Bu kapsamda öncelikle, işlemeye konu kişisel verilerin saklanması için ilgili mevzuatta belirli bir süre öngörülüp görülmediği tespit edilir. Yasal bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılır. Yasal süre öngörülmemişse işleme amacının sona ermesi sebebiyle kişisel verileriniz, eğer daha uzun süre saklanmasını gerektiren hukuki bir sebep yoksa silinir veya yok edilir.
Son olarak, şirketimizin kişisel verilerin korunması ile ilgili olarak uyguladığı güncel ilke politikalara daima web sitelerimizden erişim sağlayabilirsiniz.